Studijų finansavimo galimybės

Studijų finansavimo galimybės:

 • Valstybės remiamos paskolos
 • Socialinės stipendijos
 • Steigėjų vardinės stipendijos
 • Studijų kainos kompensavimas
 • Gyventojų pajamų mokesčio lengvata
 • Parama neįgaliesiems

Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, su mažesnėmis nei rinkos kaina palūkanomis paskolos, už kurias garantuoja valstybė. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite www.vsf.lt

Paskolos:

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams - iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma).

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/, užpildyti nustatytos formos elektroninį prašymą – anketą.

Paskolos grąžinimo sąlygos:

 • Paskolos grąžinimo pradžia - metai po studijų baigimo ar nutraukimo;
 • paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų;
 • 2011 m. liepos 7 d. LR Vyriausybė nutarimu sudarė galimybes, kad daugiau paskolos gavėjų, imančių paskolas studijų kainai apmokėti, studijų metu galėtų gauti palūkanų apmokėjimą fondo lėšomis.
 • Sustabdęs studijas, paskolos gavėjas palūkanas moka bankui savo lėšomis.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Ramūnas Valentas
Valstybinis studijų fondas
Vyriausiasis specialistas
(8 5) 255 3371

Modestas Vaikšnoras 
Lietuvos verslo kolegija
rinkodara@ltvk.lt

Socialinės stipendijos

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia).

Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d.
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. - vasario 20 d.

Socialinės stipendijos dydis - 3 BSI (šiuo metu 114 eurų per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Daugiau informacijos: www.vsf.lt

Steigėjų vardinės stipendijos

Geriausi Lietuvos verslo kolegijos studentai turi galimybę gauti steigėjų vardines stipendijas. Stipendijos skiriamos Lietuvos verslo kolegijos studentams:

 • kurių pažangumas 9,5,
 • pasiekusiems kūrybinių laimėjimų
 • ir aktyviai dalyvaujantiems kolegijos ir socialinėje bei visuomeninėje veikloje.

Skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai

Studijų kainos kompensavimas

Pažangiausieji studentai turi teisę atgauti už studijas sumokėtus pinigus. Besimokantieji valstybės nefinansuojamose studijų vietose studentai, pasiekę labai gerų mokymosi rezultatų, gali iš valstybės susigrąžinti už studijas sumokėtus pinigus. Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:

 • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymas);
 • kuris neturi akademinių skolų;
 • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

Lėšos už studijas yra  grąžinamos pagal 2009 m. priimtą Mokslo ir studijų įstatymo 71,72 straipsnius (LR Mokslo ir studijų įstatymas), kuriame numatyta kompensuoti studijų kainą pažangiausiems studentams, besimokantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose.

Įvertinęs turimas lėšas, fondas nustato kompensacijų skaičių kiekvienai aukštajai mokyklai pagal studijų kryptis, o aukštosios mokyklos atrenka geriausius studentus ir pateikia fondui jų sąrašus. Priėmęs sprendimą dėl kompensacijų skyrimo, Valstybinis studijų fondas jas perveda į studentų nurodytas sąskaitas.

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina, kompensuojama pagal aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka sudarytą eilę pasibaigus:

 • pirmiesiems dvejiems (ištęstinių studijų atveju - pabaigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metams ir;
 • nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - už antrąją pusę studijų programos).

Papildomą informaciją teikia:
Jurga Barcevičiūtė
Valstybinio studijų fondo specialistė
(8 5) 2647 261

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata

Nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos, pagal kurias nuolatinis Lietuvos gyventojas iš savo 2009 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį, t. y. per kalendorinius metus sumokėtas įmokas už profesinį mokymą, kurį baigus įgyjama pirma kvalifikacija, ir (ar) studijas, kurias baigus įgyjamas pirmas pagal atitinkamą studijų pakopą aukštasis koleginis ir (ar) universitetinis išsilavinimas, taip pat už pirmas mokslo doktorantūros bei meno aspirantūros (meno doktorantūros) studijas bei (ar) studijas pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, kurias baigus įgyjama pirma profesinė kvalifikacija, kurią teisės aktų nustatyta tvarka suteikia aukštoji mokykla.

Pasinaudoti lengvata gali tik nuolatinis Lietuvos gyventojas, t. y. gyventojas, kuris:

 • tą mokestinį laikotarpį Lietuvoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, arba
 • kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta tą mokestinį laikotarpį yra
 • veikiau Lietuvoje negu užsienyje, arba
 • kuris tą mokestinį laikotarpį Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis išbuvo 183 ar daugiau dienų.

Išsamesnė informacija apie gyventojų pajamų mokesčio lengvatą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt) arba gauti paskambinus į VMI prie FM Mokesčių informacijos skyrių telefonu 1882.

Parama neįgaliesiems

Valstybinis studijų fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas", padeda Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams palengvinti jiems skirtą likimo naštą, suteikdamas galimybę gauti tikslines išmokas 152 eurus per mėnesį, kurias turi teisę gauti  Lietuvos bei Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka  šias sąlygas:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. Kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo  arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
3. Pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus,  kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
3.1.  pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų  arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
4. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nuobaudų.

Neįgalusis, norintis gauti finansinę paramą, turi pateikti Lietuvos verslo kolegijos finansų skyriui šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • fondo direktoriaus patvirtintos formos prašymą tikslinei išmokai gauti.

Informuojame, kad studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, jungiantis prie Fondo interneto svetaines http://vsf.lrv.lt/ ir pasirinkus Elektronines paslaugas spaudžia Tikslinė išmoka. Studentas nukreipiamas į Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinę sistemą (IS „PARAMA"), autorizuojasi prisijungdamas su savo banko prisijungimo duomenimis ir pildo prašymo formą, kuri sistemoje pavadinta „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras". Pildymas pavasario semestrui - nuo vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.

Daugiau informacijos: www.studijuoktobulek.lt, Viktorija Vigėlienė, 85 2647 153, el. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt Vaida Stonytė, 85 2639 149, el. p. vaida.stonyte@vsf.lt arba Kolegijos finansų skyriuje, tel. 8-46-311 099