Studijų skyrius

Visus Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) su studijų veikla susijusius klausimus bei Studijų skyriaus veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas studijoms. Jis formuoja ir įgyvendina studijų politiką, profesinės veiklos praktikų organizavimo politiką bei strategiją studijų veiklos klausimais Kolegijoje. Direktoriaus pavaduotojas studijoms koordinuoja studijų procesą, studijų programų savianalizės procesą ir ataskaitos rengimą ir vykdo kitas jam priskirtas su studijomis susijusios veiklos funkcijas.

Studijų skyrius – Lietuvos verslo kolegijos padalinys, atsakingas už studijų proceso organizavimą ir administravimą, dalyvavimą studijų proceso tobulinime bei studijų proceso vertinimą, profesinės veiklos praktikų organizavimą. Studijų skyrius yra Lietuvos verslo kolegijos padalinys, pavaldus Kolegijos direktoriaus pavaduotojui studijoms.

Studijų skyriuje dirba Studijų skyriaus administratorius ir Praktikų vadovas.

Studijų skyriaus administratorius rengia studijų tvarkaraščius, studentams teikia informaciją apie studijų organizavimą kolegijoje, teikiamas paskolas, išduoda akademinius dokumentus, priima studentų prašymus studijų klausimais, atlieka kitas su studijų administravimu susijusias funkcijas. Praktikų vadovas administruoja praktikų organizavimą Kolegijos studentams: suranda tinkamas praktikos vietas įmonėse, rengia reikiamus dokumentus, organizuoja išleidimo į įmonę bei atsiskaitymo už praktiką procesus.

Kontaktai

   

Emilija Samulionytė, 106 kab.

Studijų skyriaus administratorė

El.p. studijos@ltvk.lt

Tel. (+370 6) 097 35 66      (8 46) 31 43 20

Doc. Rasa Romerytė-Šereikienė, 304 kab.

Praktikų vadovė

El.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt

Tel. (8 46) 31 43 20

 

 

Vilniaus padalinys

   

Danguolė Sužiedelytė-Gaidienė, 215 kab.

Vilniaus padalinio studijų skyriaus administratorė

El.p. vilnius.studijos@ltvk.lt

Tel. (8 65) 99 07 77