Priėmimo taisyklės 2019

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS VERSLO KOLEGIJĄ 2019 M. TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Į Lietuvos verslo kolegiją (toliau – LTVK) priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą, patvirtintą dokumentais. Stojančiųjų amžius neribojamas.

2. Į LTVK vykdomas Bendrasis studentų priėmimas per LAMA BPO sistemą ir Atskirasis studentų priėmimas LTVK.

3. Stojantieji į LTVK į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas asmenys priimami Bendrojo studentų priėmimo metu per LAMA BPO sistemą.

4. Atskiruoju studentų priėmimu į valstybės nefinansuojamas studijų vietas LTVK priimami ir asmenys, nedalyvaujantys Bendrajame studentų priėmime (LAMA BPO ), konkurso tvarka pagal surinktų konkursinių balų skaičių.

5. LTVK vykdomos nuolatinės (N) ir ištęstinės (I) studijų formų studijos.

6. 2019 m. LTVK skelbia priėmimą į 1 lentelėje pateiktas studijų programas.

Studijų programos

1 lentelė

Eil. Nr.

Valstybinis kodas

Studijų programa

Specializacijos

Studijų forma ir trukmė

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

N

I

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

1.

6531LX026

Įstaigų ir įmonių administravimas

Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas

Verslo įmonių administravimas

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

2.

6531LX027

Išmanioji vadyba

Skaitmeninis marketingas

Tvari projektų vadyba

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

3.

6531LX028

Pardavimų ir logistikos vadyba

Jūrų transporto logistika

Prekių paskirstymo logistika

Pardavimų vadyba

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

4.

6531LX029

Statybos verslo vadyba

Nekilnojamojo turto vadyba

Statybinių medžiagų vadyba

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

APSKAITOS STUDIJŲ KRYPTIS

5.

6531LX030

Buhalterinė apskaita

Vidaus auditas;

Verslo vertinimas

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

TEISĖS STUDIJŲ KRYPTIS

6.

6531KX003

Teisė ir teisėsaugos institucijos

Teisminės institucijos

Ikiteisminės institucijos

3

4

Teisės profesinio bakalauro laipsnis

7.

6531KX009

Verslo ir investicijų teisė

Verslo teisinis reguliavimas

Investicijų valdymo teisinis reguliavimas

3

4

Teisės profesinio bakalauro laipsnis

EKONOMIKOS STUDIJŲ KRYPTIS

8.

6531JX025

Verslo įmonių ekonomika

Jūrų verslo ekonomika

Verslo įmonių finansai

3

4

Socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis

TURIZMO IR POILSIO STUDIJŲ KRYPTIS

9.

653L1X031

Turizmo ir pramogų verslo industrija

Kelionių ir ekskursijų vadyba

Renginių vadyba

SPA ir sveikatingumo turizmo vadyba

3

4

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

INFORMATIKOS STUDIJŲ KRYPTIS

10.

6531BX026

Skaitmeninio dizaino technologijos

-

3

4

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

11.

6531BX009

Taikomoji informatika ir programavimas

WEB projektų kūrimas

Kompiuterinių tinklų administravimas

Mobiliųjų aplikacijų kūrimas

3

4

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

INFORMACIJOS SISTEMŲ STUDIJŲ KRYPTIS

12.

6531BX010

Informacinės verslo sistemos

Elektroninio verslo paslaugų programavimas

Verslo informacinių sistemų vadyba

Multimedijos technologija

3

4

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

Santrumpos: N-nuolatinės studijos, I-ištęstinės studijos.

II. KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO TVARKA

7. Stojančiojo į LTVK konkursinis balas formuojamas iš pasirinktą studijų kryptį atitinkančių konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų arba metinių pažymių (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bei nurodyto pirmojo dalyko). Konkursinio balo sandaroje trečiasis konkursinis mokomasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar antruoju nurodytu dalyku.

8. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai pateikti 2 lentelėje.

9. Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių įskaitymas ir perskaičiavimas atliekamas, laikantis principų, nurodytų „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos apraše“, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-948 (žiūrėti: http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/).

10. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus perskaičiuotų pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas.

11. Papildomi balai skiriami pagal šiuos kriterijus:

11.1. Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas – 0,25 balo.

11.2. Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba – 0,5 balo, stojant į visas studijų programas.

11.3. Tarptautinių olimpiadų ir konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. patvirtintame „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo“ 5 priede, prizinės vietos. Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami: 1 vieta – 2,5 balo; 2 vieta – 1,5 balo; 3 vieta – 1 balas.

11.4. Šalies olimpiadų ir konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. patvirtintame „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo“ 5 priede, prizinės vietos. Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami: 1 vieta – 1,5 balo; 2 vieta – 1 balas; 3 vieta – 0,5 balo.

11.5. Stojantiesiems į studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją – 1 balas.

11.6. Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai– 0,25 balo.

12. Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2018 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą.

13. Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas skiriami pagal šiuos kriterijus:

13.1. Stojantiesiems, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas – 1 balas.

13.2. Dalyvavimas ne mažiau kaip 6 savaites trukusiose savanorystės programose – 0,5 balo.

13.3. Turintiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą toje pačioje kryptyje, į kurią stojama – 1,5 balo.

13.4. Stojančiojo motyvacijos vertinimas – 0,5 arba 1 arba 1,5 balo.

13.5. Baigta Jaunųjų programuotojų ar kita informacinių technologijų mokykla (taikoma tik stojantiems į tos pačios krypties programa) – 1 balas.

13.6. Turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinio kurso) – 0,5 balo.

13.7. Baigta aukštojo mokykla – 2 balai.

13.8. Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir verslas“ baigimo pažymėjimas – 0,5 balo.

13.9. Dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos Karjeros savaitės renginiuose „Jaunimo Workshop‘ai“ įrodantys pažymėjimai – 1 balas.

13.10. Dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos neformalaus ugdymo veiklose, iniciatyvose, projektuose, mokymuose ar seminaruose įrodantys pažymėjimai – 1 balas.

Konkursinio balo sandara

2 lentelė

Eil. Nr.

Valstybinis kodas

Studijų programa

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Pirmasis dalykas

Svertinis koefi-cientas

Antrasis dalykas

Svertinis koefi-cientas

Trečiasis dalykas

Svertinis koefi-cientas

Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

1.

6531LX026

Įstaigų ir įmonių administravimas

Matematika

0,4

Istorija arba Geografija

0,2

Užsienio kalba / Informacinės technologijos / Biologija / Geografija / Istorija / Menai

0,2

0,2

2.

6531LX027

Išmanioji vadyba

3.

6531JX025

Verslo įmonių ekonomika

4.

6531LX028

Pardavimų ir logistikos vadyba

5.

6531LX029

Statybos verslo vadyba

6.

6531LX030

Buhalterinė apskaita

7.

6531LX031

Turizmo ir pramogų verslo industrija

Istorija

0,4

Matematika arba Informacinės technologijos

0,2

Užsienio kalba / Informacinės technologijos / Biologija / Geografija / Menai / Matematika

0,2

0,2

8.

6531KX003

Teisė ir teisėsaugos institucijos

9.

6531KX009

Verslo ir investicijų teisė

10.

6531BX026

Skaitmeninio dizaino technologijos

Matematika

0,4

Informacinės technologijos arba Fizika

0,2

Užsienio kalba / Fizika / Informacinės technologijos / Biologija / Geografija / Istorija / Chemija

0,2

0,2

11.

6531BX009

Taikomoji informatika ir programavimas

12.

6531BX010

Informacinės verslo sistemos

14. Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:

14.1. kurio brandos egzaminų padaugintų iš svertinių koeficientų, nurodytų šių taisyklių 2 lentelėje, suma yra didesnė;

14.2. kurio brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, nurodytą šių taisyklių 2 lentelėje, įvertinimas yra didesnis;

14.3. kurio pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.