Rekreacijos ir turizmo katedra

Rekreacijos ir turizmo katedra įkurta 2003 m. Katedros vedėja Inga Letinauskienė. Katedra kuruoja Turizmo ir pramogų verslo industrija studijų programos vykdymą.

Turizmo ir pramogų verslo industrijos studijų programos tikslas rengti kvalifikuotus vadybininkus, gebančius tirti ir analizuoti turizmo ir pramogų verslo rinką, verslo aplinką bei jos kitimo tendencijas, kurti paslaugų paketus ir organizuoti jų pardavimą, steigti ir valdyti turizmo, pramogų, grožio ir sveikatingumo paslaugas teikiančias įmones.

Studijų programoje daug dėmesio skiriama verslumo, lyderystės, kritinio mąstimo ugdymui.

Programoje vyrauja praktinis mokymas. Praktikos atliekamos sėkmingiausiai dirbančiose Lietuvos įmonėse. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose.

Studijų programos apimtis – 180 kreditų.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, atvejo analizė, projektų rengimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.

Baigus Turizmo ir pramogų verslo industrijos studijų programos studijas suteikiamas Turizmo ir poilsio profesinio bakalauro laipsnis.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Absolventai galės dirbti specialistais turizmo informacijos centruose, ekskursijų ir edukacinių programų rengėjais ir vedėjais muziejuose, vadybininkais - konsultantais kelionių agentūrose, vadybininkais apgyvendinimo ir maitinimo įstaigose, renginių organizatoriais – renginių organizavimu užsiimančiose įmonėse, prekybos ir pramogų centruose, kaimo turizmo sodybose, SPA ir sveikatingumo paslaugas teikiančiuose centruose, specialistais savivaldos institucijos tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyriuose, o taip pat iniciatyvūs ir verslūs absolventai gali ir patys įkurti įmonę ir verstis šia veikla.

Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Katedroje dirba: 19 dėstytojų (1 profesorius, 7 docentai, 10 lektorių). Dėstytojai ir praktikai yra aukštos kvalifikacijos, aktyviai dalyvaujantys mokslinėje, tiriamojoje veikloje. 

Dėstytojas

Dėstomi dalykai

Prof. dr. Angelė Lileikienė

Verslo planavimas ir įmonės steigimas

Įmonės finansai ir apskaita

Doc. dr. Genovaitė Avižonienė

Sportinių renginių organizavimas

Sveikatingumo ir sporto klubų vadyba

Verslo kalba ir dokumentų valdymas

Doc. dr. Giedrė Strakšienė

Renginių organizavimo pagrindai

Protokolinių  ir apeiginių renginių organizavimas

Pramoginių ir kultūrinių renginių organizavimas

Komunikavimo pagrindai

Doc. dr. Andželoka Žakaitienė

Lietuvos kultūros ir  istorijos pagrindai

Doc. dr. Ilona Rupšienė

Išmaniųjų technologijų taikymas

Doc. dr. Jurgita Martinkienė

Vadybos pagrindai

Doc. dr. Vytė Kontautinė

Bendravimo psichologija

Lekt. Daumantas Bočkus

Kompiuterinė bilietų rezervavimo sistema   

Lekt. Inga Letinauskienė

Kelionių planavimas ir organizavimas

Turizmo pagrindai

Lietuvos turizmo ištekliai

Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika

Irina Tiuliliukova

Anglų kalba

Lina Pridotkienė

Pasaulio ir Lietuvos architektūros ir dailės pagrindai

RaimondaTamoševičienė

Gido retorika  ir komunikacija

Indrė Razbadauskaitė Venskė

Turizmo rinkodaros pagrindai

Lekt. Karolis Pronckus

Renginių organizavimo technologijos

Lekt. Rita Stegvilienė

Apgyvendinimo ir maitinimo organizavimas

Doc. Renata Šliažienė

Teisės pagrindai

Lekt. Žilvinas Jeraminas

Verslo teisė

Kontaktai

Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja
Tel. (8 46) 311 099
El. paštas: inga.letinauskiene@ltvk.lt 
Inga Letinauskienė
107 kab.